Bexit Yultuzumgha


Bexit Yultuzumgha

– Qedirlik Xanimim Méhrinsagha Béghishlaymen

☆☆☆☆

I

Yultuzum

Qelibler asminida,

Yorutup turisen hayatimizni!

Kichiler baghrida

Süt imidu chöjilirim mehringdin!

Kicheler küch beridu sanga,

Kündüzler hararitingni yollaydu manga!

Chaqnashni qarangghuluqta,

Yorutushni sabahlarda,

Shadliqni iztirap déngizida,

Mensitmey,

Tik turushni judunlarda,

Yar qilsun sanga her dertlerning yigane dawasi Allah!!!

II

Yultuzum

Qelibler asminida,

Yorutup turisen hayatimizni.

Söygüdek,

halawetdek,

Izgülük we shatliq buliqidek

Hayatliq béghimizni yashnatting!

Ewlat berding,

Biri Sudek,

Biri Tupraqtek,

Biri Hawadek

Biri Ottek…..

Neslimizning altun Zenjirini uliding Parlaq Uzaqlargha!

Teximu güzel,

Bextiyar bir ömür tileymiz Sanga!

III

Yultuzum

Qelibler asminida

Yorutup turisen hayatimizni…

Tutup turisen

Xisletlik kök téshidek Bexit sirimizni!

Shatliqimiz,

Bextimiz,

Hozurimiz üchün,

Perwa qilmay kichilerge,

Jut we shiwirghanlargha

Achchiq qismetlerge,

Tik tur, chaqna, chach hararitingni Sendin ümit kütüp,

Rabbimdin medet tiligen,

Duagha qol kötürgen sebiy chöjiliringge!!!

Rabbim bextingi bersun, Üstün qilsun bextiyarlardin.

Rabbim risqingni mol we beriketlik qilsun barche riziqlardin!

Rabbim janlandursun séni téximu küchlük janliqlardin!

Rabbim téximu üstün yer bersun sanga, qeliblerning töridin.

Rabbim ömrüngni uzartsun Yene bashqa ömürlerdin!

Izimiz qaldi sen körsetken chighirlarda,

Shadliq chichegimiz échildi Sen su quyghan köchetlerde.

Köründi istiqbalimiz sen chaqnighan uzaq Upuqlarda!

Pürkensun yéshil bir hayatliq,

Tolsun her terep,

Renggareng gül-chicheklerge

Sen we biz Makan Tutqan tupraqlargha!!!

Amin, Amin, Ming qétim Amin!!!

01.02.2022 Germaniye