Qargha we Sahil!

Ikki Qargha we Sahil (2).jpg

 

Quyash heywetlik nurini etrapqa chéchip, köp-kök asmanda herqandaq chaghdikidinmu bekraq parlap turatti.
Heriketliridin harghinliq chiqip turghan ikki qéri qargha biri yene birige egeshkiniche pes uchup ötüp ketti…
Rabbimning eng aq, eng qara, eng qizil we eng kök söyümlük bir esiri heywetlik tagh baghidiki déngiz kenarida quyash nurigha bolishigha chömüliwatatti.
Eptidin esheddiy zeherxendilikligi chiqip turidighan Ikki sériq here qeyerdindur chiqip kéldi, uning ikki mürisige xatirjemlik bilen qondi!
Tengrining iradisidin apiride bolghan Eser:
-Jéninglargha ichinglar aghrimisa chéqinglar,-dédi temkinlik bilen.
Heriler nime qilishini bilmey bir haza turup qaldi, axirida nimishqidur kelgen terepke qarap uchup ketishti.
Hayal ötmey eptidin esheddiy paskinichiliqi chiqip turidighan Ikki neper renglik chiwin qanatlirini titiritip uchqiniche özirisizla peyda bolup qélishti, meslihetleshkendekla rabbimning eziz esirining ikki paqalchiqigha ach közlük bilen qondi! Tengrining iradisidin apiride bolghan Eser:
-Hey tüzütsizler, xata yerge qondunglar! Uchup kétinglar! Men silerning güzellikinglargha qarap pachaqlirimmgha ikki neper rengdar kipinek qondi, deydighanlardin emes…!-dédi…
Chiwinler bolsa xiyalida yoq özilirini tüzeshtürüp, neshterlirini bilewatatti…
Allahning gheziwi keldi… Qattiq chaqmaq cheqip, hawa güldürlep qara yamghur yéghishqa bashlidi…
Achchiqtin késilgen qutsal bürkütlerning qarliq choqilardin kéliwatqan hushqurtush we qichiqiriqliri, ilahiy jenglerde shehit bolghan qanatliq atlarning déngiz tereptin kéliwatqan sürlük kishneshliri, tagh qaptalliri hemde édirlardiki altunreng yilanlarning qushqurtushliri qarangghu bulutlarning qoynini yorutup ötüp, qum sahilini yene quchaqlidi…
Renglik chiwinler chaqqan yer awal kökürüp andin qaridap axirida yiringdap xuddi tiken patqan yaridek shiddet bilen shelwereshke bashlidi…
Héliqi ejel harghinliqigha talghan betbexit ikki qéri qargha yene qeyerdindur peyda bolup, yéqimsiz qaqildap weqe yüz bériwatan meydanning asminidiki qarangghuluqni béshigha kiygili turdi!
Qarghilarning qanatliri qéqilghanda chiqiwatqan shart-shurt, wash-wush qilghan awazlar ademge namertlerning bet-beshire chirayini eslitetti! Ölüm dehshitige tolghan renglik chiwinler sekratqa chüshken bu qarangghu zulmet xuddi pütün dunyani qargha qaplap ketkendekla tesir beretti kishige…!
Renglik chiwinlerning ölükliri …Qapqara bulutlarning sayisida töwen terepke qarap éqip chüshiwatatti, bayamqi güzellikidin hichqandaq eser qalmighanidi…
Rebbimning büyük Esiri:
-Hey istenmigen chiwinler, hey tengrining lenettekkur yaratiliqliri! Silerge échinimen!-dédi chongqur ulughkichik tinip!
Hawa güldürleyti, chaqmaqlar chaqatti, bürkütler qichqiratti we ensiz hushqurtatti, ilahiy jenglerde shehit bolghan qanatliq atlarning sürlük kishneshliri, altunreng yilanlarning qushquruqliri ewjige chiqqanidi…
Rabbimning büyük Esiri sözini dawam qildi:
– Hey yüriki özidek qara qarghilar, hey rezillik ashiqi chiwinler, hey zeherlik örmüchkler, hey ichitar chayanlar silerning halinglargha way! Siler rabbimning eng eziz keshpiyatidin xebersiz yashap ölüp kétisiler!
Rabbimning büyük esiri yene nida qilip:
Siler ularni emes özenglarni nabut qilghuchilardin bolup qaldinglar! Hey lenettekkürler siler ularni emes toxtimay özenglarni chéqip keldinglar! Siler chaqquchi, ular chéqilghuchi bolup keldi!
Chéqilghuchilarning yaratquchisining neziridiki mertiwisini bilgen bolsanglar kashki…
Rabbimning büyük Esiri yene xitap qilip:
Hey tengrining güzellik ichige benit qiliwetken lenettekkürler, ilgirkilerni siler chaqqiche zeherlik sériq heriler chaqqan bolsa chu kashki…!
Sériq heriler edepni, exlaqni, adaletni, muhabetni we nepretini bilip chaqidu!
Siler bolsanglar heset we körelmesliktin ichinglerge toshup ketken zeheringlarni qusush üchün chaqisiler!
Silerni Tilladek sériq herilerge hergiz oxshatqili bolaydu! Sériq heriler chaqqan yer qizil güldek pureklep échilidu,-dédi meyüslük bilen…!
Allahning gheziwi bésiqigha chüshüdighandek qilmayti… Qattiq chaqmaq cheqip, hawa güldürlep qara yamghur rezilliklernining hemmini biryolidila yuyup tashlimaqchi bolghandek toxtimay yéghiwatatti…
Achchiqtin késilgen qutsal bürkütlerning qarliq choqilardin kéliwatqan hushqurtush we qichiqiriqliri, ilahiy jenglerde shehit bolghan qanatliq atlarning sürlük kishneshliri, tagh qaptalliri hemde édirlardiki altunreng yilanlarning qushqurtushliri qarangghu bulutlarning qoynini yorutup ötüp, qum sahilini we ulugh okyanning sulirini yene quchaqlidi…(K.Atahan)

 

06.08.2017 Gérmaniye/Frankfurt

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s