Qar Yaghdi


Yazarmen:Kurasch Umar Atahan

☆☆☆><☆☆☆

1

Qar yaghdi,

Qar bilen qaplandi Muhabbetler….

Qar bilen qapland Nepretler…

Qar bilen qaplandi Sawapliq ishlar…

Qar Bilen qaplandi Éghir gunahlar….

2

Qar yaghdi,

Qar bilen qaplandi,

Köngüldiki yollar, dalalar…

Qar yaghdi

Qar bilen qaplandi,

Arzular alimide taghlar, ormanlar…

Köngüller qargha, Qarlar izgha toldi,

Goya qar keltürdi bashqa bir bahar!

3

Qar yaghdi,

Appaq perishtiler toldi heryan’gha,

Qishning soghiqi neshterdek Emma,

Jang-jang üshük shidetlik urular jan’gha…

Etrap timtas,

Etrap sürlük,

Etrap séhirlik,

Qutraydu Teleti Set möshük éyiqlar,

Xuddi jinlar paylap yétip kéchiche Sümürüp Ketti Tebiyettin Renglerni,

Meyüslik dergahida Gheripsindi Tatliq Armanlar…!

4

Qar Yaghdi,

Qar yaghdi Sachlirimgha,

Qar yaghdi Kirpiklirimge, Qashlirimgha…

Qar yaghdi yürek-baghrimgha…

Xuddi Qargha Aylan’ghan,

Qaraqushtek….

Közliri Choghdek Yénip Turghan,

Uchimen yigane,

Qanatlirim, Quyruqlirim….

Tumshuqlirim, Tirnaqlirim…

Échirqaydu Qanliq Qisaslargha!!!

5

Qar Yaghdi,

Sachlitimgha, Qashlirimgha, Kirpiklirimge, Saqallirimgha…!

Tumshuqum we Tirnaqlirim Qan Renggide Boyalghan,

Uchimen,

Shiwirghanlarda-

Teqdirning Qar Qaplighan Dawanlirida!

6

Qar Yaghdi,

Tiyanshan Taghlirigha…

Muz Tutti Köz Yéshidin Uyghurning,

Qeddi Pükülmes Xantengri Choqqalirigha…!

Qar Yaghdi Tozidi Aililer Qar Boranlirida,

Qar yaghdi,

Soruldi Ana-Babalar Zulum Zindanlirida,

Qar Yaghdi,

Qar Yaghdi Balilarning Bext Gülzarigha,

Qar Yaghdi,

Qar Yaghdi Örpi-Adet, We Yene Qayide-Yosunlargha!

Qar Yaghdi,

Tongguzlar Qutridi Üshügen Baghlarda,

Köz Yéshi, Dat-Peryat

Zulum we Zorluqlar Destidin,

Ingraydu, Erkin Nepes Alalmay,

Bir méning xelqim patmighandek Kengri jahan’gha.

7

Qar yaghdi,

Qar yaghdi arzu-Armanlargha…

Qar yaghdi shadliq saraylirigha…

Kétiwatimen,

Ming Ölüp Mingbir Tirilip,

Gholghun Ichide Bir özem tenha!

Kétiwatimen

Baqqanche ketkenlerning izigha,

Baqqanche kelgenlerning izigha…

Baqqanche arqamdiki tik dawanlargha,

Kétiwatimen…

Birla özem,

Yekke yigane dawanlarda

Birla özem qaldurghan yoruq izigha!

8

Qar yaghdi,

Qar yaghdi Hayatliq bostanlirigha,

Qar yaghdi Mamatliq bozqirlirigha.

Baqtim Onggha, Tökülgen yapraqlargha,

Baqtim Solgha, Üshügen gül-chicheklerge!

Baqtim Arqamgha, Qurighan Ormanlargha,

Baqtim Aldimgha….Uchsiz, Payansiz chighir yollargha….!

Qar Yaghdi Hayatliqqa,

Qar Yaghdi Issiq Uwalargha…!

Nitey bu heyranliqni,

Közlerni kör qilghan,

Qarangghuda Chaqqan chaqmaqlargha,

Nitey bu heyranliqni,

Qulaqlarni pang qilghan güldürmamagha…!

Nitey bu heyranliqni,

Whshettin tillarni tutuldurghan,

Ejdirhadek Tolghunup Aqqan Qara boranlargha!!!

9

Qar yaghdi Tash Qelelerde,

Qar bilen qaplandi Tashqa oyulghan butxaneler!

Qar yaghdi,

Qar bilen qaplandi Dawut Yultuzi Parlighan Sirliq Sinagoglar!

Qar yaghdi,

Qar bilen qaplandi yultuzluq asmangha taqashqan chérkawlar!

Qar yaghdi,

Qar bilen qaplandi Iman Nuri Parlighan Hilalliq Meschitler…!

Qar yaghdi,

Qar Astida Yatar Sheherler,

Qar Astida Yatar Qeleler,

Qar Astida Yatar Texitler,

Qar Astida Yatar Qilichlar, Tajlar!

Qar yaghdi,

Qar bilen qaplandi pikirler…

Qar bilen qaplandi pirinsiplar…

Qar bilen qaplandi qanunlar…

Qar Üstide Bighem Oynar Nadan Balalar!

10

Qar yaghdi,

Qar qaplidi Ormanlarni,

Üshidi Hayatliq Chichekliri, Suldi kökürüp turghan Armanlar!

Xantengri yash töküdu Mingbir közdin,

Tengritagh Ghezeptin Munglunup Yighlar,

Qar Astida Ingiraydu Heq we Adalet,

Kül bolup soruldi ulugh arzular….

Bir Uyghur patmidi goya duyagha!

Erkinlik yighlaydu mezlum Haligha…

Bir Millet yiqildi perwasizlar aldida,

Uyghurlargha hem özige sherepsizlik qildi Insanlar!

21.01.2023 Germaniye

Ah, Mening Xelqim!


Yazarmen:Kurasch Umar Atahan

☆☆☆><☆☆☆

Sen Hayatliqning Tunji Nepisi, Tashning Ichidinmu Chiqisen,

Sen Xuddi Ölümsiz Yultuzlardek,

Milyon Yillar Yashiding, Ghalip Kilisen Hemmidin Yene Milyon Yillap Yashaysen!

Sen Qaraning Ichide Birinchi Boyuttasen,

Sen Qizilning Ichide Ikkinchi Boyuttasen,

Sen Sériqning Ichide Üchünchi Boyuttasen,

Sen Aqning Ichide Üchünchi Boyuttasen,

Sen Kökning Ichide Törtinchi Boyuttasen,

Sen Perishtiler Ichide Beshinchi Boyuttasen,

Sen Sen Yüksektesen,

Sen Eng Yüksektiki Altinchi Boyuttasen,

Sen Ghalipsen, Hemmidin Yükseksen, Hemmidin Üstünsen!

Seni Körgenler Toluq Körelmeydu,

Körmigenler Hem Menggü Körelmeydu!

Sen Kichining, Otning we Altunning Ichide Menggü Yashnaysen!!!

Sen Hemmidin Yüksekte Uchisen,

Sen Hichkimdin Qorqup Qalmaysen!

Sen Bulutlardek Kökke Yarashqan, Ölümning Qiyasida Ghaliplarning Qatarida Meghrur Turisen,

Sén Kökning Qehride Uchsangmu Düshmen Könglige Qorqu Salisen,

Sen Quyashtin Örnek Alghan Hararetliksen, Hayatliqqa Nurlar Chachisen!

Seni Uchqurliqingdinla Emes, Göshxorliqingdinmu Söyimen Hey Qushlar Serdari,

Seni Meghrurliqingdinla Emes Jessurliqingdinmu Söyimen Hey Quyash Parchisi!

Seni Hararitingdinla Emes,

Heywitingdinmu Söyimen Hey Qelbim Sewdasi,

Seni Güzellikingdinla Emes Meghrurliqindinmu Söyimen Hey Hürlük Jarchisi!

Sen Söyüshke, Pexirlinishke, Qurban Berishke Heqliqsen!

Sen Ziminning Üstide,

Sen Kökning Qehride,

Sen Qeliblerde,

Boy Sozup Kök Qehrige Menggü Meghrur Turisen!

☆☆☆><☆☆☆

Séni Jénimdinmu Eziz Körümen,

Hey Menggülük Hayat Sewdasi,

Séning Üchün Zörür Bolsa, Hey Jessur Millitim, Ölümgimu Udul Kitimen, Bu Qelbimning Sadasi!

Sen Yasha Biz Öleyli, Sen Yasha Sanga Qarap Qara Tupraqtimu Biz Küleyli!

19.01.2023 Germaniye