Uyghurlarning Büyük Ejdadi Oghuzhanning Hayati We Küreshliri 


                                

                                            Oghuzname 

 OghuzhanA

 Ashundaq bolsun déyishti. Uning turqi mana mundaq (Bu qurning keynige bir Arislanning buqisining resimi sizilghan iken) shundin kéyin shatliqqa muyesser boldi.

Bir küni ayxanning közi yorudi, u bir oghul tughdi. Bu oghulning yüz-chirayi kök idi, éghzi choghdek qizil, közliri hal, chachliri, qashliri qara idi. U hör-perilerdinmu chirayliqraq idi. Bu oghul anisining oghuzini bir qétim émipla, ikkinchilep emmidi. Xam gösh, ash, mey soridi, tili chiqishqa bashlidi. Qiriq kündin kéyin , chong boldi, mangdi, oynidi.

Uning puti buqa putidek, béli böre bélidek, mürisi qara bulghun mürisidek, köksi éyiq köksidek idi. Pütün bedinini qoyuq tük basqan idi. U yilqilargha qaraytti, atlarni minetti, ow owlaytti.

Künler ötüp, tünler ötüp, u yigit boldi, bu chaghda bu yerde bir chong orman bar idi, uningda köp tagh-éqin bar idi. Bu yerde yawayi haywanlar köp bolup, qushlar uchushup yüretti. Bu orman ichide bir chong qi’at bar idi, u mal-charwa we xelqning jénigha zamin bolghan intayin wehshiy bir haywan idi, u el-jama’etke zor jewri-japa keltürgen idi.

Oghuz xaqan bir batur adem idi, u bu qi’atni owlimaqchi boldi. Künlerning biride owgha chiqti, neyze élip, oq-ya élip, yene qilich élip, qalqan élip atlandi. Bir bugha owlidi, u bu bughini talning chiwiqi bilen derexke baghlap qoyup ketti. Etisi tang atqanda kelginide kördiki, qi’at bughini élip kétiptu. U yene bir éyiq owlap, uni altun belwéghi bilen derexke baghlap qoyup ketti. Ikkinchi küni tang atqanda kelginide kördiki, qi’at éyiqni élip kétiptu.

Oghuz xaqan héliqi derexning tüwide turghinida , qi’at kélip béshini oghuzning qalqinigha urdi. Oghuz neyzisini qi’atning béshigha urdi, uni öltürdi, qilich bilen béshini kesti, uni élip ketti. U yene kelginide kördiki, bir shungqar qi’atning ich-baghrini yep turghan, u shungqarni oq-ya bilen öltürdi, uning béshini kesti. Andin éytti: ” qarang, mana bu shungqarning turqi ( bu yerge bir shungqarning resimi sizilghan iken) qi’at bugha yédi, éyiqni yédi, u gerche tömürdek qattiq bolsimu neyzem axir uni öltürdi, ” sözlep bolup kétip qaldi. Mana bu qi’atning turqi( Bu yerge kerkidan’gha oxshap kétidighan taq mönggüzlük bir haywanning resimi sizilghan iken).

Künlerning biride oghuz xaqan bir yerde tengrige séghiniwatqanda, etrap qarangghuliship, asmandin bir kök yoruq chüshti, u kündinmu nurluqraq, aydinmu yoruqraq idi, oghuz xaqan uning yénigha bérip qarisa, bu yoruqning ichide bir qiz tenha olturghan. U sahibjamal bir qiz idi, uning péshaniside choghdek parqiraq méngi bolup, xuddi tömür qozuqqa (1)oxshaytti, u qiz shundaq güzel idiki, u külse tengrimu küler idi, u yighlisa tengrimu yighlar idi. Oghuz xaqan uni körginide pütün bedinini titrek bésip, hoshidin ketti, uninggha köyüp qaldi, uni aldi, uning bilen birge yatti, tilikige yetti. Künler ötüp, tünler ötüp, uning közi yorudi, üch oghul tughdi, tunjisigha kün dep, otturanchisigha ay dep, kenjisige yultuz dep at qoydi.

Bir küni oghuz xaqan owgha chiqti, aldidiki kölning otturisida bir tüp derexni kördi. Bu derexning kawikida bir qiz tenha olturatti, u intayin sahibjamal idi, uning közi asmandinmu kökrek, chéchi su éqimidek, chishi ünchidek idi. U shundaq sahibjamal qiz idiki, yer-jahandiki kishiler uni körse ” ah,ah! janni alidiken ” der idi. Sütmu qimizgha aylinatti.Oghuz xaqan uni körginide hoshidin ketti, yürikige ot chüshti, uninggha ashiq boldi, uni aldi, uning bilen bille yatti, tilikige yetti. U qiz ikki qat boldi, künler ötüp, tünler ötüp uning közi yorudi, üch oghul tughdi, tunjisigha kök, otturanchisigha tagh, kenjisige déngiz dep at qoydi.

Shundin kéyin oghuz xaqan chong toy berdi, el-jama’etni teklip qildi, ular kélip qatnashti. Qiriq shire, qiriq orunduq yasatti. Köpchilik türlük nazu-németni yéyishti, türlük mey-sharapni ichishti. Toydin kéyin, oghuz xaqan beglerge we el-jama’etke yarliq chüshürüp mundaq dédi:” men silerge boldum xaqan, élinglar ya bilen qalqan. Tamgha bizge bolsun buyan (2), kök böre bolsun hem uran(3);Tömür neyziler bolsun orman, owliqta yürüshsun mal-waran; Hem aqsun derya we éqin, quyash tugh bolsun, asman qorghan.”

Andin kéyin , oghuz xaqan terep-terepke yarliq chiqardi. Mektup yézip elchilerdin ewetti. Bu mektupta mundaq déyilgen” men uyghurlarning xaqanimen, men pütün jahanning xaqani bolushum kérek. Men silerning manga boy sunushinglarni soraymen. Kimki méning aghzimgha baqsa, men uninggha tartuq tartip, uning bilen dost bolimen. Kimki aghzimgha baqmisa, ghezep bilen leshker tartip, uni özümge düshmen tutimen. Leshkerlirim hemmila yerde silerni yoqitidu”. Bu chaghda , ong terepte altun xaqan dégen bir xaqan bar idi, bu altun xaqan oghuz xaqan’gha elchi ewetip, nurghun altun-kümüsh, nurghun yaqut, ünche-merwayitni sowgha qilip, oghuz xaqan’gha béqinidighanliqini bildürdi. Oghuz xaqan uning yaxshi begliri bilen dostluq munasiwet ornatti, altun xaqan bilen dost boldi.

Sol terepte ürüm(4) dégen bir xaqan bar idi, bu xaqanning leshkerliri we sheherliri nurghun idi. Bu ürüm xaqan oghuz xaqanning yarliqini qobul qilmidi, uni hörmetlep aldigha barmidi,” bu sözlerge pisent qilmaymen” dep yarliqqa boy sunmidi. Buning bilen oghuz xaqanning ghezipi kélip, uninggha esker chiqirishqa teyyarlandi.

Tughlirini kötürüp, eskerlirini bashlap atlandi. Qiriq kündin kéyin , muz tagh dégen taghning baghrigha yétip bardi. Chédir tikip, shük bolup uxlashti. Tang süzülgende oghuz xaqanning chédirigha kündek bir yoruq chüshti. U yoruq ichidin kök tüklük, kök yayliliq chong bir erkek böre chiqti. Bu böre oghuz xaqan’gha mundaq dédi:” hey oghuz, sen urumgha esker chiqarsang, men aldinglarda yol bashlap mangimen.”shundin kéyin oghuz xaqan chédirlirini yighip atlandi. Qarisa, leshkerlirining aldida kök tüklük, kök yayliliq chong bir erkek böre yol bashlap méngiwatqan, buning bilen ular börining keynidin egiship ilgirilidi.

Birnechche kündin kéyin kök tüklük, kök yayliliq bu chong erkek böre yoldin toxtidi, oghuzmu leshkerliri bilen birge toxtidi. Bu yerde étil(5) dégen bir derya bar idi. Étil deryasining qirghiqidiki qara tagh baghrida qattiq urush boldi, ikki qoshun arisida nahayiti köp jiddiy urush boldi, urush el-jama’etning könglige köp qayghu saldi. Urush shundaq qattiq boldiki, étil deryasining süyi qipqizil sirgha aylandi.Oghuz xaqan yengdi, ürüm xaqan qachti, oghuz xaqan ürüm xaqanning xaqanliqini aldi, el-jama’etni özige qaratti, nurghunlighan jansiz we janliq gheniymetler oghuz xaqanning ordisigha kirdi.

Ürüm xaqanning bir qérindishi bolup, uning ismi urus(6) beg idi, urus beg oghlini tagh béshigha jaylashqan, etrapi chongqur xendek bilen oralghan sheherni qoghdashqa ewetti, hemde oghligha:” sheherni qoghdishing kérek, urush bashlan’ghandin kéyinmu, sheherni qoghdap qélishing kérek” dédi. Oghuz xaqan ashu sheherge atlandi. Urus begning oghli oghuz xaqan’gha nurghun altun -kümüsh ekeldi, hemde:” éx, sen méning xaqanimsen! atam bu sheherni manga bergen hemde sheherni qoghdishing kérek, urush bashlan’ghandin kéyinmu sheherni qoghdap qélishing kérek, dégen. Eger atam xapa bolup qalsa, méning halim ne bolur? Men séning yarliqingni ijra qilishqa teyyarmen, bizning bextimiz , séning bexting; Bizning urughimiz, séning derixingning urughidin; Tengri sanga pütün zéminni ata qilmaqta. Méning jismim we bextim sanga mensup, men sanga tartuq tartip turup, dostluqtin chiqmaymen” dédi. Oghuz xaqan’gha yigitning sözi yaqti, shadlinip küldi, hemde:” manga köp altun teqdim qilipsen, sheherni yaxshi saqlapsen” dédi. Shunga uninggha ” saqlap”(7)dep at qoydi, uninggha dostluq qildi.

Shundin kéyin oghuz xaqan leshkerliri bilen bille étil deryasigha keldi. Étil deryasi chong bir derya idi, oghuz xaqan buni körüp éyttiki:” itilning süyidin qandaq ötermiz?” leshkerler ichide ulus orda beg dégen bir yaxshi beg bar idi, u qabiliyetlik we eqilliq adem idi. U beg derya boyida nurghun tal-yaghachlarning turghanliqini kördi, buning bilen héliqi beg…. Ashu yaghachlar…. Kesti. Uni suning üstide leylitip, özliri uning üstige chiqip étil deryasidin ötti. Oghuz xaqan shadlinip küldi, éyttiki:” hey, sen bu yerge bolghin beg, qipchaq(8) sanga at bolsun. ”
Ular dawamliq ilgirilep mangdi. Shundin kéyin , oghuz xaqan yene héliqi kök tüklük, kök yayliliq erkek börini kördi. Bu kök böre oghuz xaqan’gha éyttiki:” oghuz, emdi leshkerliringni bashlap bu yerdin qozghal, sen el-jama’et we beglerni bashlap mang, men sanga yol bashlap mangimen.” tang atqanda oghuz xaqan erkek börining leshkerliri aldida yol bashlap kétip barghanliqini körüp shadlandi hemde dawamliq ilgirilep mangdi.

10405454_805143396227554_2885906199122193879_n

Oghuz xaqan bir chipar ayghir atqa minetti. U bu ayghirni intayin yaxshi köretti. Yolda bu ayghir közdin yütti. Bu yerde égiz bir tagh bar idi, uning üstide tong-muzlar bar idi, uning choqqisida ap’aq qarlar bar idi. Shunga bu tagh muz tagh dep atilatti. Oghuz xaqanning éti muz tagh ichige kirip ketti, buning bilen oghuz xaqan uzun’ghiche azab chekti. Leshker ichide bestlik we tembel bir er bar idi, u héchnémidin qorqmas batur adem idi, jenglerning sinaqlirigha berdashliq bergen adem idi. Bu adem atni izdigili taqqa kirdi, toqquz kündin kéyin , oghuz xaqan’gha ayghirni hazir qildi. Muz tagh intayin sogh bolghachqa, bu begning pütün et-janini qar-muz qaplighan idi. Oghuz xaqan xursen bolup küldi, éyttiki:” hey, sen beglerge bolghin bashliq, menggülük isming bolsun qarluq(9)” . Hemde uninggha nurghun dunya teqdim qildi.

Yene dawamliq ilgirilidi. U yolda égiz bir öyni kördi, bu öyning témi altundin, tünglüki kümüshtin, ishiki tömürdin yasalghan idi. Ishiki quluplan’ghan bolup, achquchi yoq idi. Leshker ichide bir chéwer ustam bar idi. Uning ismi tömürdu qaghul idi, oghuz uninggha:” sen bu yerde qal, ishikni ach, ishikni achqandin kéyin ordigha qaytip bar” dep yarliq chüshürdi hemde uninggha ” qalach(10)” dep at qoydi.

Yene dawamliq ilgirilidi. Bir küni kök tüklük, kök yayliliq erkek böre yene yoldin toxtidi. Oghuz xaqanmu yoldin toxtap, chédirlirini tikti. Bu térilmighan tüzlenglik bir yer bolup, jurchit(11) dep atilatti. Uning el-jama’iti köp, yerliri keng idi, bu yerde yilqilar, pada-kalilar, altun-kümüsh, ünche-merwayitlar köp idi. Jurchit xaqan we el-jama’iti oghuz xaqan’gha qarshiliq bildürdi. Urush bashlandi, ikki terep oq chiqirip, qilich urushup jeng qildi. Oghuz xaqan jurchit xaqanni yengdi, uning béshini élip öltürdi, jurchitning el-jama’itini öz aghzigha qaratti. Urushtin kéyin , oghuz xaqanning leshkerlirige, nökerlirige we xelqige shundaq köp gheniymetler chüshtiki, uni toshushqa shunchila at, qéchir, kalilar azliq qildi.

Oghuzhan2

Oghuz xaqanning leshkiri ichide bir chéwer kishi bar bolup, uning ismi barmaqliq yosun billig idi. Bu chéwer adem bir égiz harwa yasidi. Harwa üstige jansiz gheniymetlerni qachilidi, harwining aldigha janliq gheniymetlerni qoshti, ulargha harwini tartquzdi. Nökerler , el-jama’et buni körüp heyran boldi, ularmu harwa yasidi. Égiz harwa mangghanda ” qan’gha, qan’gha” dégen awaz chiqatti, shunglashqa uninggha ” qan’gha” dep at qoydi. Oghuz xaqan qan’ghalarni körüp küldi, éyttiki:” qan’gha bilen jansiz gheniymetni janliq gheniymet sörep mangidiken. Égiz harwini menggü untup qalmasliq üchün, qan’ghuluq(12) sanga at bolsun” sözini tügitip yürüp ketti.

Andin kéyin , oghuz xaqan yene kök tüklük, kök yayliliq erkek böre bilen bille sindu(13), tangghut(14), shagham(15) tereplerge yürüsh qilip bardi, köp urush we toqunushlardin kéyin , u jaylarni ishghal qildi we u yerlerni öz dölet térritoriyisige qoshti. Untup qalmasliq kérek, jenub terepte barqan(16) dégen yerning barliqini bilish kérek, u yer nahayiti munbet we issiq yer iken. U yerde haywanlar we qushlar köp iken, altun-kümüsh, bayliq köp iken. U yerdiki xelqlerning chirayi qapqara iken, xaqanining ismi masar(17) xaqan iken. Oghuz xaqan shu yerge atlandi, intayin qattiq urush boldi. Oghuz xaqan yengdi, masar xaqan qachti. Oghuz xaqan bu yerni ishghal qildi, buningdin uning dostliri xursen boldi, düshmenliri zar qaqshidi. Oghuz xaqan uni yenggendin kéyin , pütmes-tügimes bayliqqa we mal-charwigha ige boldi hemde ularni öz élige toshup ketti.

Untup qalmasliq kérek, kishilerge bildürüsh kérek. Oghuz xaqanning yénida aq saqalliq, boz chachliq, qabiliyetlik bir qéri kishi bar idi. U bilermen we lilla wezir idi, uning ismi ulugh türk idi. Künlerning biride, u chüshide bir altun ya bilen üch kümüsh oq kördi, bu altun ya kün chiqishtin ta kün pétishqiche sozulghan idi. Üch kümüsh oqning uchi shimalni körsitip turatti. Uyqudin kéyin , u chüshige kechkenlerni oghuz xaqan’gha éytip mundaq dédi:” hey xaqanim, sanga uzun ömür yar bolsun;Hey xaqanim, séning el-nizaminggha adalet yar bolsun; Kök tengri chüshümde berdi manga isharet, ishghal qilghan yerlirini urughigha bölüp bersun dep. “oghuz xaqan ulugh türkning sözini anglap, intayin xursen boldi hemde:” éytqining kelsun ” dédi.

Oghuzhan3

Ikkinchi küni tang atqanda, balilirini chaqirip keltürüp éyttiki:” hey oghullirim, owni könglüm tartip turidu. Yashinip qalghanliqim üchün owgha chiqishqa chamim yetmeydu. Kün, ay, yultuz, üchinglar tang atar terepke béringlar. Asman, tagh, déngiz üchinglar tün qarangghusi terepke béringlar.” buning bilen ücheylen tang atar terepke, qalghan üchi tün qarangghusi terepke ketti. Kün, ay, yultuz nurghun haywan, qushlarni owlidi, hemde yoldin bir altun yani tépiwaldi, shundaqla uni atisigha tapshurup berdi. Oghuz xaqan shadlandi hemde altun yani üch bölekke böldi we éyttiki:” hey akilar, bu ya silerge mensup bolsun, siler yagha oxshash oqni kökke étinglar.”

Yene shundin kéyin , asman , tagh, déngiz nurghun haywan we qushlarni owlidi, yoldin üch kümüsh oq tépiwaldi hemde uni atisigha tapshurup berdi. Oghuz xaqan shadlandi hemde oqlarni üchige bölüp berdi, éyttiki:” hey iniler, bu oq silerge mensup bolsun, ya oqni toghrilaydu, siler oqqa oxshash yagha boy sununglar” .
Shundin kéyin oghuz xaqan chong qurultay chaqirdi. Nökerlirini, el-jama’etni chaqirtti, ular kélip bameslihet olturushti. Oghuz xaqan chong chédirda……,…. Ong teripige, qiriq ghulachliq uzun bir yaghachni qadatturdi, uning uchigha bir altun toxuni asti, uning tüwige bir aq qoyni baghlidi. Sol teripige qiriq ghulachliq uzun bir yaghachni qadatturdi, uning uchigha bir kümüsh toxuni asti, tüwige bir qara qoyni baghlidi. Ong terepte buzuqlar(1) olturdi, sol terepte üch oqlar(2) olturdi. Qiriq kéche-kündüz toy boldi.

Ichishti, yéyishti, xursen bolushti. Shundin kéyin oghuz xaqan oghullirigha yurtni üleshtürüp berdi, éyttiki:” hey oghullirim, men köp yashidim, köp urushlarni bashtin kechürdüm. Ya bilen köp oq attim, ayghir bilen köp yollarni kezdim. Düshmenlerni zar yighlitip, dostlarni shad eylettim, tengri aldida mejburiyitimni ada qildim. Emdi yurtni silerge bölüp bérimen. ……………..

———————————————-
Izahatlar:
(1)tömür qozuq __ shimaliy qutup yultuzi
(2) uran __ jenggiwar sho’ar
(3) buyan__ bext, qut
(4) ürüm__ __ bu yerde sherqiy rimni körsitidu.
(5)étil____ qedimki uyghur tilida wolga deryasini körsitidu.
(6) urus____ orus, qedimki ruslarni körsitidu.
(7) saqlap __ bu söz erebche saqaliba[ slawyan] ning köplük shekli, slawyanlarni körsitidu
(8) qipchaq__ türk qebililiri ichidiki meshhur qebile, miladi 9-esirdila bu nam islam tarixlirida körülidu, mongghul dewride bular altun orda xanliqini qurghan asasliq küch idi, shundaqla hazirqi qazaqlarning’ejdadi, qazaqistan ” deshti qipchaq” depmu atilidu.
(9) qarluq__ tarixta ötken meshhur türk qebilisi, miladi 774-yili bu qebile qedimki uyghur, basmillar bilen birliship sherqi türk xanliqini yoqatqan, bular eslide altay téghining gherbiy jenub rayonida yashighan. 8-esirde yette su wadisini igiligen, kéyin téximu jenubqa siljip, qeshqer etraplirinimu igiligen.
(10) qalach__ hazirqi iranning gherbi shimal qismida olturaqlashqan türk qebilisining nami.
(11) jurchit__ jurjitlar , jin sulalisini qurghan
(12) qan’ghaluq__ qedimki türk qebilisining nami, qazaqlar ichide hazirmubir qebilining nami mushundaq atilidu, xenzuche menbelerdiki 高车
Qangli , bu namning menen terjimisidur.
(13) sindu __ hindistanni körsitidu
(14) tangghut __ gherbi shiyani körsitidu; Mehmud qeshqeri ” bu yéqin chin’gha olturaqlashqan türk qebilisi” dégen; Bezi türki menbelerde bu nam zangzularnimu körsitidu.
(15) shagham__ sham, süriyeni körsitidu.
(16) barqan__ bu éniq emes, qara xitayni körsitidu dégüchilermu bar.
(17) masar__pilli’ot bu sözni misirni körsitidu dep qaraydu. Lékin delil-ispat yéterlik emes.

Uyghuristan Klassik Edebiyat Namayendiliri


10421437_895157560517082_4119790415299083415_n

Oghuzname

Oghuzname qehrimanliq éposi bolup , uningda oghuzning qehrimanliqi , Eqil – parasiti we oghuzxan yétekchilikidiki qebililerning Ajizliqtin zoriyip , chéchilangghuluqtin uyushup , bashbashtaqliqtin Birlikke kélip , tedrijiy zorayghan hem dawamliq algha basqan Ehmiyetlik paaliyiti obrazliq , janliq we tesirlik yosunda bayan Qilin’ghan . Oghuzxan qehriman we dana xan . Éposta uning obrazi uzun , Murekkep we dehshetlik muhit ichide yétilip chiqqan , yeni oghuzning Shexsiy xaraktéri keng ijtimaiy muhit ichige qoyulup , tedrijiy Omumiy xaraktérge ige qilin’ghan . Uning wujudigha eyni chaghdiki Batur , parasetlik kishilerning tamghisi bésilghan . Oghuz ilghar Küchlerni algha yétekligüchi we ijtimaiy tereqqiyatni ilgiri Sürgüchi bolupla qalmastin , belki ejdadlarning xaraktéri we tebiiy Xususiyitini özige mujessemligen , ejdadlarning shan–sheripi we Ewladlar qizghinliqining merkiziy nuqtisigha aylan’ghan. Oghuzxan yérim ilahlashqan, yérim ademlik xaraktérge ige obraz . Xelq qelbide uning törilishi we süpiti ilahiliq derijisige Kötürülgen . Eserde uning nahayiti usta mergen , qilichwaz , Neyziwaz we tedbirlik qomandan , dana we adil xaqan ikenliki Süretlen’gen , yeni uning baturluqi adimiylik derijisidin Ayrilmighan . U yashan’ghanda ölümdin söz achmighan bolsimu , közige Körünüp turghan réalliqtin özini qachurmay , balilirigha yer – Zéminni adil teqsim qilghan . U hergizmu ilahliq haletke ötüp , Menggü yashash istikini qilmighan . «Oghuzname» de ejdadlarning kishilik we jem’iyet qarishi , étika we Exlaqiy chüshenchiliri , örp – adet we ijtimaiy munasiwetliri eks Ettürülgen . U biz üchün til , shéiriy tepekkur , bediiy tesewwur Qatarliqlarni öginishte qimmetlik matériyal .

Menggü tash edebiyati

Türk xanliqi (552 – 744) we uyghur xanliqi (744 – ?840) Dewride Xaqanlar , shahzadiler we wezir , qomandanlarning ish – paaliyetliri Qoram tashlargha nepis , güzel we obrazliq til bilen xatirilep Qoyulghan hem ular eyni zamanda menggü tash dep atalghan . Zamanimiz Tetqiqatchiliri ularni «menggü tash edebiyati» dégen nam bilen atap Kelmekte . Omumen menggü tashlar uyghur tili bilen yézilghan eng deslepki edebiy Eser bolup , nöwette ular qehrimanliq dastanliri yaki épos dep Hésablanmaqta . Ularda yerlik xelqlerning ajizliqtin küchiyip , Chéchilangghuluq , bashbashtaqliqtin inaqliq , birlik , ittipaqliqqa Qarap burulush yasighanliqi , küchlük xanliq qurup , xelqni uyushturup , Bextlik , güllen’gen we qudretlik jem’iyet qurush arzusi Ipadilen’gen . Junggo milletlirining üzlüksiz algha bésish rohini eks Ettürgen .

Tonyuquq menggü téshi

Bu menggü tash türk xanliqida bash meslihetchi bolghan tonyuquq sheripige Miladiye 712 — 716 – yilliri bayin choqtu ① «bayin choqtu — olanbatur Shehiridin 60 kilométir yiraqliqta .» Dégen jaygha tiklen’gen . Menggü tashta tonyuquqning el – yurt üchün körsetken pidakarliqi teswirlen’gen.

Qochu uyghur xanliqi dewridiki shéiriyet

Qochu uyghur xanliqi (?850 – ?1250) Dewride shéiriyet tereqqiy qilghan . Bu dewrge mensup 1000 kupléttin artuq shéir zamanimizgha yétip Kelgen . Bularning beziliri imzaliq shéirlar bolup , bezilirining Aptorliri éniq emes . Öz zamanisida aprinchor tégin , chisuya Tutung , qalim qayshi , buyan qayaqal , ki ki , atsang qatarliq Shairlar ötken . Köpligen shéirlarda örp – adet mesililiri obrazliq eks Ettürülgen bolup , ularni réal turmush teswirlen’gen ammibab Shéirlar dep atashqa bolidu . Bundaq shéirlarda töwendikidek Mezmunlar eks ettürülgen : Birinchi , ilim – meripet medhiyilen’gen , bilimlikler küylen’gen , Nadanliq , bilimsizlik mesxire qilin’ghan . Ikkinchi , güzel exlaqqa , ésil erdem – peziletke dalalet Qilin’ghan , nachar qiliq , osal keypiyat eyiblen’gen . Üchinchi , chin muhebbet medhiyilen’gen . Tötinchi , adil we dana xaqanlar obrazi yaritilghan we ulargha Medhiye oqulghan , adalet we xelqchiliq teshwiq qilin’ghan . Beshinchi , tebietning güzel , arambexsh qiyapiti chongqur héssiyat Asasida teswirlinish bilen birge , yurt , weten’ge bolghan cheksiz Muhebbet ipadilen’gen .

Yüsüp xas hajip we «qutadghubilik»

Yüsüp xas hajip (20 / 1019 – 6 / 1085) qaraxaniylar xanliqi zamanisi (?850 – 1212) Da ötken mutepekkur shair bolup , balasaghunda tughulup , Qeshqerde yashap , shu yerde wapat bolghan . Yüsüpning «qutadghubilik» namliq dastani 1069 – 1070 – yilliri Qeshqerde yézilghan . 85 Bab , 290 ,13 misra . «Qutadghubilik» uyghur medeniyet tereqqiyatining muqerrer netijisi , Köp dewrlik uyghur ziyaliylirining küresh qilip ijtihat bilen qolgha Keltürgen medeniyet durdanisi . U bir pütün medeniyet hawasida , Merkezlik hem konkrét halda uyghur medeniyiti ilmiy idiyisini Gewdilendürüp , buning bilen özining uyghur medeniyet tarixidiki Tewretkili bolmaydighan ornini tikligen . Meyli idiyiwi mezmun , meyli bediiy shekildin qarighanda , «Qutadghubilik» ottura esir uyghur shéiriyitining tipik nemunisi Bolup , u asasliqi qaraxaniylarning ijtimaiy réalliqi we Uyghurlarning eyni chaghdiki ang halitini eks ettürüp béridu . Omumen , qaraxaniylar xanliqining ijtimaiy turmushi we qedimki Uyghurlarning ang qarshi «qutadghubilik»ning asasiy mezmunini hasil Qilghan . «Qutadghubilik»te adalet gewde qilin’ghan barawer , inaq we xatirjem Ghayiwi jem’iyet süretlen’gen . Xisletlik yéri shuki , muellip eserde Mundaq ghayiwi jem’iyetni süretlesh bilenla qalmay , yene bu ghayiwi Jem’iyetke baridighan yol üstide dadil izden’gen . Bu yol qanun , Exlaq we bilimdin ibaret . Qanun — bu ghayiwi jem’iyetni yölep Turidighan térek . Exlaq — bu ghayiwi jem’iyetning ichki böleklirini Tutashturidighan rishte . Bilim — qanunning ishqa éshishi , exlaqning Hörmetke érishishini kapaletlendüridighan tüp asas . Dastan weqeliki bashtin – axir dégüdek üch chong munasiwetke wekillik Qilghuchi töt pérsonajhning öz’ara sözlishishi we munazirisi asasigha Qurulghan bolup , muellip mushundaq sözlishish we munaziriler arqiliq Jem’iyette yüz bériwatqan herxil mesililer heqqidiki özining Ijtimaiy , pelsepiwi pikirlirini bayan qilghan . Jem’iyettiki Herxil tebiqe , gurunglarning orni , hökümranlarning ulargha tutqan Pozitsiyisi , jem’iyetning ichki ehwali — ijtimaiy tereqqiyatining Ilgirilishige küch chiqirip we uning medeniyet terghibatchiliq rolini Oynap , medeniyet jewherlirini mujessemlep chiqqan . Shundaq bolghachqa , U aldi bilen öz dewrining , medeniyitining yuqiri pellisige Wekillik qilidighan shahane eser süpitide gewdilinip turghan . «Qutadghubilik» te merkiziy idiye merkezlik we gewdilik ipadilinish Üchün toqquz neper pérsonajh obrazi yaritilghan . Ularning ichide Küntughdi , aytoldi , ögdülmish , odghurmish qatarliq töt neper Pérsonajh asasiy obraz bolup , ular toghruluq tepsiliy teswirler Bérilgen . Küntughdi qanun , adaletning simwoli qilin’ghan . U bilimlik , Iqtidarliq , istédatliq adil hökümran , «kim eqil – parasetlik Bolsa , uni yükseldüridighan» , «etrapigha dunyadiki herxil Idrakliq , bilimlik kishiler zich toplan’ghan» , «elni tüzep , ongshap N xelqni béyitqan , uning zamanida böre bilen qoy bille su ichken» Ulugh shexs süpitide oqurmen tesewwurida gewdilinidu . Dastanda aytoldi küntughdi iligning weziri bolup , bext – saadet Simwoli qilin’ghan . Ögdülmish aytoldining oghli we iz basari , u Bilim we eqil – parasetning simwoli . Odghurmish küntughdi iligning Memlikitide bir gharda pinhan turmushni tallighan zahid bolup , qanaet We aqiwetning simwoli qilin’ghan . Démek , yüsüp xas hajip «qutadghubilik»te özining bir pütün Ijtimaiy , siyasiy , idiyiwi sistémisini mana mushu töt asasiy Pérsonajh arisidiki söhbet , munazire we dramatik toqunush jeryanigha Singdürüp , jem’iyetni , jümlidin döletni qanun , bilim we exlaq – Pezilet bilen idare qilish heqqidiki bir qatar ghayiwi qarashlirini Ipadiligen , öz dewridiki réalliqni islah qilishqa qaritilghan Bezibir ijtimaiy teshebbuslirini otturigha qoyghan . Réalliqni Perdazlap körsetmestin , belki uningdiki mewjut illetlerni dadilliq We rehimsizlik bilen pash qilghan hem sökken , adaletlikler , Peziletlikler , bilimlikler hem istédatliqlar köp bolghan ghayiwi bir Dölet qurush arzusini ipadiligen . «Qutadghubilik» tin örnekler Bilik oqush erdemin asighin ayur (Bilim bilen eqilning pezilet we paydiliri bayanida) Tilekim söz erdi ay bilge bögü , Oqushugh bilikig özüm sözlegü . Oqush ol bula teg qarangghu tüni , Bilik ol yaruqluq yarutti seni . Oqushun aghar ol biliktin bedür , Bu ili bile er aghirliq körür . Oqush bolsa esil bolur bolsa er , Bilik bolsa beglik qilur qilsa er . Kimengde oqush bolsa esil bolur , Qayuda bilik bolsa beglik bolur . [Tilegim idi söz , ey alim hékim , Eqil we bilimdin sözlesh meqsitim . Eqildur chiraghdek qarangghu tüni , Bilim u yoruqluq , yurutqay séni . Öser er eqildin , bilimdin buyur , Bu ikki bilen er qedirlik bolur . . . . . . Eqil bolsa , ésil bolur bolsa er , Bilim bolsa , beglik qilur qilsa er . Eqil kimde bolsa , bolur u ésil , Bilim kimde bolsa , bolur xan u , bil .] (Yüsüp xas hajip)

Mehmud qeshqeri we «diwanu lughetit türk»

Mehmud qeshqeri (?20 / 1019 — ?4 / 1113)Ning toluq ismi mehmud ibni El hüseyin ibni muhemmed el kashgheri . Mehmud qeshqeri qeshqer (Konisheher nahiyisining) opal yézisi aziq (bu kent kéyinche qumbagh Dégen nam bilen atalghan) kentide qaraxaniylar xanliqining xan Jemetige mensup ailide tughulghan , ottura we aliy melumatni Qeshqerdiki mekteplerde alghan . Kéyinche ottura asiyadiki dangliq Sheherlerge bérip , u yerde oqup , dawamliq bilim ashurghanliqi Perez qilinidu . Mehmud qeshqeri qaraxaniylar xanliqigha tewe yéza – Qishlaqlar , sheher – bazarlarni , uruq – qebile , aymaqlarni Texminen on nechche yil aylinip , mol til we folklor matériyallirini Toplap , andin aghdadqa bérip , miladiye (1077 – 1072 – yilliri «Diwanu lughetit türk» («türkiy tillar diwani») namliq eserni yézip Chiqqan . Bu kitabning esliy nami «kitabu diwani lughet türk» dur . «Diwan»gha texminen 7500 parchidin artuq sözlem (söz we ibare) , 242 Parche shéir – qoshaq , 200 parchige yéqin maqal – temsil , 10 nechche Parche epsane , riwayet we dastan , époslardin parche kirgüzülgen . Tilshunas mehmud qeshqeri sözlem , maqal – temsil we qoshaq (dastan , Époslardin parchilar buning ichide)larni uyghur tilida bérip , Ularni ereb tilida izahlighan , mundaqche éytqanda , alim Kitabini ereb tilida yazghan . Miladiye esirning otturiliridin bashlap ereb impériyisi , Bolupmu uning merkizi baghdadta türkiy tilliq xelqlerning tesiri Küchiyishke bashlighanidi . Buning netijiside «türkiy til bilen ereb Tili beygige chüshken ikki attek teng chépip kétiwatqan» halet Shekillen’gen , meripetperwer alim mehmud qeshqeri ereblerning «öz Derdini éytishi we türkiy tilliq xelqlerge yéqish üchün ulargha Türkiy tilida sözlishishtin yaxshiraq yol yoq» ikenlikini közde tutup , Yüksek mes’uliyetchanliq tuyghusining ilhami bilen bu katta eserni Yézip chiqqan . «Diwan» ikki tilning , yeni türkiy tili bilen ereb tilining addiyla Sélishturma lughiti emes , shundaqla ereblerning türkiy tilni öginishi Üchün tüzüp qoyulghan addiy sözlükmu emes , belki énskilopédiye Shertige yéqin bolghan lughet . U üch jild (üch tom) we 10 bölümdin Ibaret . Hem bir bölümi öz nöwitide birqanche bab hem qoshumche chataq (Paragraf)qa bölün’gen . «Diwan»diki shéir – qoshaqlar ichide bilim öginishke , eqil – Parasetlik bolushqa ündeydighanliri kishini özige alahide jelp Qilidu . Mesilen : Erdem tile ögrenipen bolma küwez , Erdemsizin ögünse engme güze eger . [Ilim – hékmet izde , öginishtin chékinme , ghadayma , birer nersini Ögenmeyla özini bilimdan körsitip maxtinidighan kishi sinaqta Hoduqup qalidu .] Alghil ögüt mendin oghul erdem tile . Boyda ulugh bilge bolup bilking ule . [Ey oghlum , mendin ügüt – nesihet al , pezilet tile , edeplik We tertiplik bolushqa tirish , taki el ichide ulugh alim bolup , Edep we ilim – hékmet tarat .] Bilge erig ezgü tutup sözin eshit , Erdemini ögrenipen ishqa sora . [Alim , danishmen we aqil kishilerge yaxshiliq qil , ularning sözini Angla , erdem (pezilet) lirini ögen , ögen’genliringni ish yüzide Körset .] «Diwan»gha yene chin muhebbet , semimiy – sadaqetmenlik , wapadarliq Qatarliq insaniy xisletler küylen’gen shéir – qoshaqlarmu kirgüzülgen . Töwende mundaq qoshaqlardin bir qanchisini körüp ötimiz : Bardi közüm yaruqi , Aldi özüm qonuqi . Qanda erinch qaniqi , Emdi udin ozghorur . [Köz nurum (söygen yarim) ketti , u méning rohimnimu özi bilen Birge élip ketti . Emdi u qeyerlerdikin ? (Uning piraqidin Közümge uyqu kelmeydu .)] Udik meni qomitti , Saqinch manga yumitti . Könglüm angar emitti , Yüzüm mening sargharur . [Yargha bolghan ishq – muhebbitim méni hayajan’gha saldi , qayghu – Elemler manga toplandi , könglüm hemishe yargha intilidu , shunga méning Yüzüm sarghaymaqta .] «Diwan»da ata – anilarning nesihetlirini anglashtin ibaret Étikiliq mesililermu tilgha élin’ghan bolup , bu heqte mundaq béyit Bar : Eshtip ata – anangning sawlarini qadirma , Neng qut bolup güwezlik , qilinip yana quturma . [Ata – anangning nesihetlirini angla , ulargha söz yandurma , mal – Mülük we bext tapsang , heddingdin éship qutrima .] Omumen , «diwan» diki edebiy parchilar meyli idiyiwilik jehette , Meyli bediiy jehette bolsun , qaraxaniylar dewridiki uyghur Edebiyatining omumiy ehwalini bilishte , eyni chaghdiki ejdadlarning Edebiyat qarishini öz ichige alghan ijtimaiy chüshenchilirini Bilishte we öginishte birinchi qol matériyal hésablinidu

Ehmed yükneki we «etebetulheqayiq»

Ehmed yüknekining toluq ismi edib ehmed binni mehmud yükneki . U Texminen qaraxaniylar xanliqining axirqi mezgilide yashighan . U ema Shair bolup , uningdin «etebetulheqayiq» (heqiqetler bosughisi) Namliq dastan miras qalghan . Bu eserning yene «hibetulheqayiq» (Heqiqetler sowghisi) dégen namimu bolghan . Shair öz esirini «türkiy kitab» dep atighan . Edib ehmedtin Kéyinrek ötken emir arslan xojatarqan dégen kishi eserning Axirigha yazghan ilawiside mundaq uchurni qaldurghan : Tamami erur kashgher tili bile , Aytmish edib riqqati dil bile , Eger bilese kashgher tilin her kishi , Bilur ol edibning nekim aytmishi . «Etebetulheqayiq» 14 bab , 484 misradin terkib tapqan . Uninggha Kéyinrek bashqilar teripidin yene üch parche shéir qoshulup 512 misragha Yetken . Dastanda bilim , exlaq , adalet toghrisidiki qarashlar chirayliq Bediiy til we mukemmel shéiriy shekil arqiliq ipadilen’gen . Shair bilim , ilim – meripetning orni , roli qatarliq mesililer Toghrisida chongqur , obrazliq pikir qilghan . Mesilen : Biligdin erurmen , sözümge ula , Biliglikke ya dost özüngni ula . Bilig birle bolnur saadet yoli , Bilig bil , saadet yolini bula . Bahaligh dinar ol biliglik kishi , Bu jahil biligsiz bahasiz béshi . Biliglik biligsiz qachan teng bolur , Biliglik tisi er , jahil er téshi . Söngekke yiligteg eren’ge bilig , Eren körki eqil ol söngekning yilig . [Bilimdin salay dost sözüm ulini , Tutup mang bilimlik kishi qolini . Échilghay bilimde saadet yoli , Bilim alki achqin bext yolini . Bahaligh dinar ① «dinar — altundin yasalghan pul .» Dur bilimlik kishi , Bilimsiz nadanning bahasiz béshi . Bilimlik , bilimsiz qachan teng turar , Bilimlik ayal – er , nadan er – chishi . Söngekke yilig teg , ademge bilim , Erkörki eqildur , söngekning yilig .] Shair dastanda exlaq mesilisi toghrisida köp toxtalghan . U ilim – Meripetke , bilim élish üchün tirishqan kishilerge , merdlik , Kemterlik , köyümchanliq , adaletlik , insanperwerlik qatarliq Insaniy xisletlerge qizghin medhiye oquydu . Bilimsizlik , toxu Yüreklik , qabahetlik , tekebburluq , wapasizliq , xesislik , ach Közlük qatarliq illetlerni qattiq eyibleydu .

Elishir newaining hayati we ijadiy paaliyiti

Elishir newai uyghur xelqining medeniyet we edebiyat tarixida Qaraxaniylardin kéyinki güllinish dewrining wekili , sherq oyghinish Dewrining yüsüp xas hajiptin kéyin barliqqa kelgen namayendisi , Ottura esirde ötken büyük mutepekkur , edebiyatshunas , tilshunas , Ijtimaiy paaliyetchi , pen – medeniyet erbabi , ulugh shair . Newai 1441 – yili 2 – ayning 9 – küni xurasan ölkisining merkizi Hératta ghiyasidin baxshi ailiside dunyagha kelgen . U shéiriyet Sahesige 15 – 16 yéshidin bashlap kirishken hem ikki tilda shéir Yézip «zullisaneyn» (ikki tilliq shair) dégen nam bilen shöhret Qazan’ghan . U türkiy tildiki shéirlarni newai texellusi bilen , Parsche shéirlirini fani texellusi bilen yazghan . Newai sawaqdishi hüseyin bayqara teripidin 1472 – yili hératta , Ordida diwan bégilikige teyinlen’gen . U ordida xizmet qilghan Chaghlarda , elde adalet , toghra tertip ornitip nurghunlighan Islahat élip barghan we bu heqte pilanlirini otturigha qoyghan . Lékin ordidiki mejiddin’ge oxshash yuqiri qatlam muteessip küchliri Uning bu ilghar pilanigha qarshi chiqqan , uni hüseyin bayqaragha Chaqqan . Shuning bilen newai ordidiki pitne – pasat tüpeyli 1467 – Yili xizmitidin istépa bergen hem 11 yilghiche dölet ishlirigha Arilashmay edebiy ijadiyet bilen qizghin shughullan’ghan . Uning mutleq Köp sandiki eserliri del mushu chaghlarda yézilghan . Nurghun murekkep kechürmishlerni ötküzgen newai axir késel sewebidin , 1501 – Yili 1- ayning 3 – küni hérat shehiride 60 yéshida alemdin Ötken . Newai türkiy tilda hem pars tilida edebiy ijadiyet bilen Shughullan’ghan . U 60 yilliq hayatida zor zéhniy küch serp qilip 30 Parchidin artuq eser yézip qaldurghan . Elishir newai edebiy ijadiyet bilen shughullinip köpligen nadir Eserlerni ijad qilghandin bashqa , yene. Mejalisun nefais» (güzeller yighilishi) . Lisanutteyr (qushlar tili) Muhakimetul lugheteyn (ikki til toghrisida muhakime) . Mehbubul qulub (köngüller söygüsi) edebiyatshunasliq , tilshunasliq heqqidiki ijtimaiy , Pelsepiwi ilmiy Eserlerni yaratti. Xezainulmeani «Xezainulmeani» newaining yirik lirik shéirlar toplimi . Bu toplam 1491 – Yilidin 1498 – yilighiche bolghan ariliqta tüzülgen . Töt chong Diwandin tüzülgini üchün yene «chahar diwan» dep atalghan . Bu töt Diwan kishilerning ömür tertipige asasen tüzülgen . Bular : ① «Gherayibussigher» (ösmürlük gharayibliri) , ② «newadirushshebab» (Yigitlik nadirliqliri) , ③ «bedaiulweset» (ottura yashliq Güzellikliri) , ④ «fewaidulkiber» (qériliq paydiliqliri) . «Xezainulmeani»ge lirik jhanirning 16 xil sheklidiki shéirlar Kirgüzülgen . Eserde 3132 parche lirik shéir bar bolup , jem’iy 45 Ming misradin teshkil tapqan . Eserdiki 16 xil shéiriy shekil ichide Ghezel asasiy orunda turidu . Uningda jem’iy 2600 ghezel bar. Xemse newai «Xemse» ijadiyiti — sherq edebiy oyghinish dewride barliqqa kelgen Yirik edebiy éqim bolup , elishir newai «xemse» yézish riqabitige Qatniship zor utuq qazinip «xemse newai»ni yézip chiqti . «Xemse Newai» qisqartilip «xemse» depmu atilidu . Newai bu eserni 1483 — 1485 – Yilliri hérat shehiride uyghur – türkiy tilida yézip chiqqan . Uninggha töwendiki besh dastan kirgüzülgen : ① «heyretul’ebrar» (Yaxshi kishilerning heyranliqi) ② «perhad we shérin» ③ «leyli we Mejnun» ④ «seb’i seyyare» (yette seyyare) ⑤ «seddi iskender» (Iskender sépili) . Bu besh dastan jem’iy 52 ming misradin teshkil Tapqan . Elishir newai «perhad we shérin» dastanini yene «méhnetname we Piraqname» dep atighan . Dastan jem’iy 54 bab , 5453 béyittin terkib Tapqan . Mejalisun nefais» (güzeller yighilishi) . Bu newaining Edebiyatshunasliq ilmini rawajlandurush meqsitide yazghan edebiyat Tarixi heqqidiki eser , 1490 — 1491 – yilliri yézilghan . Eserde 458 Aptorning hayati we ijadiyiti tonushturulghan . Buning ichide 35 Tin artuq aptor türkiy tilda eser yazghan aptorlardin ibaret Lisanutteyr (qushlar tili) . Bu simwolizm ijadiyet métodi bilen Yézilghan pelsepiwi dastan bolup , uningda qushlar pérsonajh qilin’ghan . Eserde nuqtiliq tengri — tebiet — insan mesililiri muhakime Qilin’ghan . 1498 — 1499 – Yilliri yézilghan . Muhakimetul lugheteyn (ikki til toghrisida muhakime) . Bu eser 1499 – Yili yézilghan . Eserde türkiy til bilen pars tili Tilshunasliq nuqtisidin tehlil qilinip , uyghur tilining Artuqchiliqini körsitish arqiliq uning bilen nadir bediiy Eserlerni yaratqili bolidighanliqi chüshendürülgen we bu arqiliq Newaining ana tilini we edebiyatini qoghdash we rawajlandurush Idiyisi ipadilen’gen . Mehbubul qulub (köngüller söygüsi) . Bu eser üch qisimdin Terkib tapqan , 1500 – yili yézilghan . Bu aptorning ijtimaiy , Siyasiy , exlaqiy , pelsepiwi qarashliri ipadilen’gen eser . Newaining yashliq dewridin tartip , ta hayatining axirighiche bolghan Pütün ömridiki sergüzeshtliri , tejribiliri , ijtimaiy bilimi Bediiy pikirler bilen bayan qilin’ghan . Asasliqi adil padishah , Exlaq , ijtimaiy turmush , bilim toghrisidiki ijtimaiy , Pelsepiwi mesililerni nuqtiliq otturigha qoyghan .

Hirqeti

Hirqeti Yerken xanliqining axirqi mezgilide ötken , ishq témisida Dastan yézip muweppeqiyet qazan’ghan shair . Uning toluq ismi muhemmed imin xajemquli hirqeti . U Esirning kéyinki yérimida qeshqerning tazghun yézisi baghchi kentide Dunyagha kelgen , apaq xoja huzurida atisi bilen baghwenchilik qilghan . Shair shéiriy ijadiyitide hirqeti dégen edebiy texellusni Qollan’ghan . U «muhebbetname we méhnetkame» namliq dastan bilen Meshhur . Muhebbetname we méhnetkame Hirqetining meshhur destani bolup simwolizmliq ijadiyet métodi bilen Yézilghan 2000 misra etrapidiki dastan . Dastandiki weqelik üch chong Qisimgha ayrilip bayan qilin’ghan . Birinchisi muqeddime qismi bolup , Buningda nesriy bayan , béyit , nezmiler bolghandin tashqiri , yene bir Kichik muqeddime , besh kichik mawzu orunlashturulghan , axirda Shairning dastanni bashlash toghrisidiki köz qarashliri bayan qilin’ghan . Ikkinchi qisimda dastanning asasiy weqeliki bayan qilin’ghan . Bu Ikki chong babtin terkib tapqan bolup , aldinqi babida töt betlik Nezme , 16 mawzu orunlashturulghan . Kéyinki babida üch betlik nezme , 23 Mawzu orunlashturulghan . Üchinchisi xatime qismidin ibaret . Dastan mesnewi (ikkilik) sheklide yézilghan . «Muhebbetname we méhnetkame» — dostluq , ishq – muhebbetke Béghishlan’ghan dastan

Abduréhim nizari

Abduréhim nizari esirning axirliri qeshqerde dunyagha kelgen , Esrining axirlirida qeshqerde wapat bolghan . U oqush hayatida Ana tilini , ereb – pars tillirini , uyghur qedimki medeniyiti we Edebiyatini , xelq éghiz edebiyatini puxta igilep , öz Zamanisining yuqiri bilimlik adimi bolup yétilgen hem edebiy Ijadiyet bilen shughullan’ghan . Rabiye we seidin dastani «Rabiye we seidin» réalistik xususiyetlirining küchlükliki bilen Esir uyghur edebiyatida yüksek orun tutidighan tragédiyilik dastan . Bu dastanda teswirlen’gen weqe 1832 — 1833 – yilliri qeshqer Yéngisheher nahiyisining yamanyar yézisida yüz bergen . Aptor bu weqe Asasida tarqalghan rabiye we seidin heqqidiki hékayilerni igilep , Bularni mulahizilerdin ötküzüp , özige xas uslub bilen mezmun we Bediiyilik jehette zor tesirchanliqqa ige bu dastanni yézip chiqqan , Dastanda ilghar réalizm bilen ijabiy romantizm métodi Qollinilghan. «Rabiye we seidin » dastanidiki weqelik réal bolghan weqe .

Molla bilal nazimi

Molla bilal nazimi 19 esir edebiyatida abduréhim nizaridin Kéyin réalistik edebiyatni dawamlashturghan , satira jhaniri bilen Tenqidiy réalizm edebiyatini yéngi sewiyige kötürüshte töhpe qoshqan Réalizmchi , xelqchil shair . Uning toluq ismi molla bilal binni molla yüsüp , nazimi uning Edebiy texellusi . U 1825 – yili ghuljida tughulup , hayatining köp Qismini shu yerde tirikchilik qilish , yéziqchiliq qilish bilen ötküzgen , Ömrining axirini hazir qazaqistan’gha tewe Yerkent shehiride Namratliq hem weyranchiliqta ötküzüp , 1900 – yili ema bolup Alemdin ötken . Molla bilal nazimi köp yil edebiy ijadiyet bilen shughullinip Töwendiki eserlerni yézip qaldurghan : 1) «Ghezelyat» — lirik shéirlar toplimi 2) «Ghazat der mülki chin» — 1876 – yili yézilghan . 3 ) «Nuzugum» — 1882 – yili yézilghan tragédiyilik dastan . 4) «Changmoza yüsüpxan» — 1882 – yili yézilghan . Ghezelyat Molla bilal nazimi teripidin yézilghan lirik shéirlar toplimi bolup , shair buni 1852 – Yili 27 yash waqtida yazghan . «Ghezelyat» 65 parche lirik shéirni öz Ichige alidu . Shair shéirlirida muhebbet témisini asas qilip , Milliy xaraktér , örp – adet , féodalizm jem’iyitining Balayiapiti , xurapatliqning ziyini , erkinlik , barawerlik , Adalet , adil padishah qatarliq mezmunlarni ipadiligen .

Ghazat der mülki chin

1876 – yili Molla bilal nazimi teripidin yézilghan . Bu dastanda / 1864 – Yili ili rayonida yüz bergen féodal ékspilatatsiyige qarshi Déhqanlar qozghilingining jeryani obrazliq eks ettürülgen . U Réalizmliq ijadiyet métodi bilen yézilghan tarixiy témidiki Dastandur . Shair bu dastan arqiliq réalizmliq ijadiyet usulini Yene bir baldaq yuqiri kötürgen ; Xelqperwerlikni eks ettürüshning Ülgisini yaratqan .

Nuzugum

1882 – yili Molla bilal nazimi teripidin yézilghan tragédiyilik dastan . Uningda Hörlük we adalet üchün ornidin des turghan qiz nuzugumning shanliq Obrazi yaritilghan .

Changmoza yüsüpxan

1882 – yili Molla bilal nazimi teripidin yézilghan . Uningda 1838 – Yilliri ili rayonining ketmen yézisida yüz bergen weqe téma qilin’ghan . Bu dastan tenqidiy réalizm métodi bilen yézilghan . Dastanning Hejwi xaraktéri küchlük bolup , bu aptorning «长帽子» (uzun telpek) Dégen atalghuni qollinishida roshen ipadilinip turidu . Molla bilal nazimi dastanda , diniy ton’gha oriniwalghan aldamchi , Ach köz , saxtipez , ighwager yüsüpxanning saxta qilmishlirini ötkür Hejwiy qilish arqiliq échip bérip , keng xelq ammisini bundaq Qilmishlardin hezer eyleshke chaqirghan . Yüsüpxan qoyuq satirik we komédiyilik xaraktérge ige Muweppeqiyetlik yaritilghan obraz , qan – qénigha singip ketken kespiy Aldamchining tipi , shundaqla diniy ton’gha oriniwalghan hiyliger jallat.