Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim

Söygü we Men

Awtori: Korash Atahan

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
quyash nurisiz, ademni mes qilidighan hayat shawqunlirigha chömüldüm.
Uyquluqta yörgimechtek birawning yamashqini wujudumgha bilinip,
kéngeydim dunyasigha, cheksiz alemlerige jennetning.
Ah qandek örkeshlep éqiwatqan ippet,
Kel, téximu yéqinlap kel…
Tégsun u isteklerning choghdek issiq téni bir-birige.
Kel, téximu yéqinlap kel…
Quchaqla sunsun u shermi-haya, uchrashsun Mejnun we leyla.
Kel, téximu yéqinlap kel…
Söy qanning renggidiki muhabbetke tunjuqsun,
Bu échirqap turghan jinayetke kömülüp turghan hawayi hewesning bayawini.
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
tumandek uchup kirding rohimgha, tinichliq keptiridek qanat qaqting, qardek aqarding!
Nepisingni anglap, purap, quchaqlap, söyüp….
Aqardim yene aqardim mesumiyettek…bir baqsam buwaqtek olturimen quchqungda,
bir baqsam yürügüngni nishanlap oq atimen,
bir baqsam xaqandek at salimen söygü deryasigha, muradim üchün kötürüp qilich we qalqan!
Yétim qalghan Ghéripning, közi kör bolghan Mejnunning we ya dastan bolghan Perhatning…Yürikige melhem bol, kel!

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Ölüm asminida buluttek uchup semerqent almisidek yene nege tashlaysen méni?!
Perhatning qelbini körmigenmiding hey shirinim,
Mejnunning közige baqmighanmiding hey baghri tash Leyli,
Men shu qelib, men shu köz… hey tashtin yaritilip yaramni qanatqan Senem,
U men, men Ghérip, men Mejnun, men Perhat sen üchün özini parchilighan,
Sen üchün otundek qurighan, sen üchün özini köydürüp ashiqliq deshtini yorutqan!
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
uchup kirding hayatliq penjiremdin, tirnaqliring uruldi yürügümge,
parchilandim eynektek, chéchildim hayat süyidek bir jénimni pichaqlap ming yerdin.
Bilemsen, özemni parchilighan pichaqlar, oqtek uchidu wapadarliq alimini qanghha boyap,
Tizilghan iskilitlirimdin tughulidu tanglar, échilidu etre güller közümdin tökülgen qanda.

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Aylnip ötimen munglinip, ashiqliq suallirigha jawab bérishtin,
Izlep kétimen qilichimni yalingachlap intiqam meydanigha, ejilini kötürüp reqiplerning.
Hey ján süyüm hayatim chichekligen yar,
Tughulishimning, söküp étilishining qowurghamning,
enjür yaprighida turushumning nashayan, heydilishimning dewzeqlerdin,
ewlat achchiqi chikishlirimning sinariyisini yazghanmiding qelimingni qénimgha chilap?!

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
sen boynumgha siritmaqtek yögeshkende,
men tiniqtek tomurliringda aqqanda, yilandek yamashqanda bilingge,
bash qoyghanda buluttek köksüngge hey jan alghuchi janan,
közlirim körmes, tilim lal, hushum ghayip bolghan an,
Sen méni bihush qilip mamuq yortqanlarda, pey yastuqlarning penjiside qilghanda gumran, Zamanning axirimidi, Sürning chélinidighan saitimidi, qiyametmidi?!

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Hey men üchün apiride bolghan ejel sherbiti,
Ichtim séni qoghlansammu, ichtim séni yaramdin shuruldap qénim aqsimu,
Hey manga chaplashqan tili bal, qelbi zeher sheytanim
Ichtim séni közlürimni kör qildim, eqlim qachti méni dep sarang,
tilimni lal qildim, ogha boldi ippitim, sanga baghlandim qilghanche hayatni weyran.

Hey pishanemge yézilghan tetür qismetim,
Yazghanmiding bu shorluq qismetimni tashning üstige ming yildimu öchmeydighangha,
Yazghanmiding atmaydighan bu tangni, öchmeydighan bu otni,
Yazghanmiding qurumaydighan bu dertni tuzdek achchiq déngiz süyide yene ming yillap.
Kishnisun jengk éti, titrisun süt uyquda yatqan murat, yéter sen makan bolup tur qelbimge.
Yultuzdek walildap, atesh déngizidek yélinjap, kichidek barghanche kéngiyip,
Séni quchaqlashning, sénde éqishning, sanga chömülüshning, sanga urulushning neyzidek…
Zewqini sürey, otida köyey, süyide aqay, dawinini ashay meshuqluqning kökide chaqnap.

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
quyash nurisiz, ademni mes qilidighan hayat shawqunlirigha chömüldüm.
tilimni lal qildim, ogha boldi ippitim, sanga baghlandim, hayatimni köydürdüm.
Perhatning qelbini körgenmiding hey shirinim,
Mejnunning közige baqqanmiding hey baghri tash Leyli,
Men shu qelib, men shu köz… hey tashtin yaritilip yaramni qanatqan Senem,
sen boynumgha siritmaqtek yögeshkende,
men tiniqtek tomurliringda aqqanda, yilandek yamashqanda bilingge Shirin,
bash qoyghanda buluttek köksüngge hey jan alghuchi jananim Leyli,
közlirim körmes, tilim lal, hushum ghayip bolghan an hey jangha zamin shah Senem,
Sen méni bihush qilip mamuq yortqanlarda, pey yastuqlarning penjiside qilghanda gumran, Zamanning axirimidi, Sürning chélinidighan saitimidi, qiyametmidi?!
Soraqqa, jazagha we jehennem otigha teyyar qushlar rohimda uchqan,
Teyyar kisilishke söygü aldida igilgen boyan, pükülgen bel, chökken tiz,
Teyyar oyulushqa söygü üchün kör bolghan köz, lal bolghan til,
Teyyar sheytanni at qilip chapalmighan eqlim mehkumluqqa,
Teyyar meshuqni dep échilghan gül tozushqa, sulushqa hem chéchekler bu azadliqqa!

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Hey pishanemge yézilghan tetür qismetim,
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
Yazghanmiding bu shorluq teqdirimni tashning üstige ming yildimu öchmeydighangha,
Yazghanmiding atmaydighan bu tangni, öchmeydighan bu otni,
Yazghanmiding qurumaydighan bu dertni tuzdek achchiq déngiz süyide yene ming yillap.

Kel Méning Jan Süyüm, Chicheklisun Hayatim, kel…
Etrapni tuman qaplighan bu ettigen,
kéngeydim dunyasigha, cheksiz alemlerige heqiqiy jennetning.
Ah qandek örkeshlep éqiwatqan ippet,
Kel, téximu yéqinlap kel…
Tégsun, chaplansun, kirishsun isteklerning choghdek issiq téni bir-birige.
Kel, téximu yéqinlap kel…
Quchaqla sunsun u shermi-haya shaxliri, uchrashsun qénishsun Kakkuk we Zeynep.
Kel, téximu yéqinlap kel…
Söy alem qanning rengidiki muhabbetke tunjuqsun,
Söy jennetning temini tétisun xata jaydin muhabbetke qoghlanghanlar,
Bu jinayetke kömülüp turghan hawayi hewesning bayawini qaghjirimisun söyüshlerge qaytilap .

11.April 2015 Germaniye

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s